Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR is er om ouders en leerkrachten inspraak te geven in alle zaken die de school, de ouders en het personeel betreffen.

Wat doet de MR?

De MR heeft over veel besluiten advies- of instemmingsrecht over zaken die de school aangaan. Taken en bevoegdheden van de MR zijn geregeld in de Wet op de Medezeggenschap. Beslissingen over zaken die alle scholen van de Almeerse Scholen Groep aangaan, worden genomen door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Waar houdt de MR zich mee bezig?

De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar. We spreken over en geven advies en/of instemming over bijvoorbeeld de volgende zaken:

-        de begroting van de school;
-        de formatie;
-        de schoolgids;
-        het zorgplan;
-        communicatie naar buiten toe;
-        protocollen doornemen, waaronder het hoofdluisprotocol en het pestprotocol.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar en belangstellende ouders zijn van harte welkom. Het kan voorkomen dat er onderwerpen zijn die niet openbaar behandeld kunnen worden. In die gevallen zal dat in de agenda aangegeven worden. Wilt u een vergadering of een deel ervan bijwonen, dan moet u dat wel van tevoren bij een van de MR leden melden.

Wie zitten er in de MR?

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Teamgeleding:
Marije Kerkhof
Moniek van Dun
Joey Ong
Leslie Vorstenbosch

Oudergeleding:
David Nikoloski
Felicia Mak
Roger van den Berg

De MR is te bereiken op: medezeggenschapsraad@asg.nl